Roman

Roman

wtorek, 9 sierpnia 2016

MUR ŚWIATŁA i KOSMOS, KTÓRY STOPNIOWO POZNAJEMY [5]

Z moich notatek z lat 1980

MUR ŚWIATŁA i KOSMOS, KTÓRY STOPNIOWO POZNAJEMY

Mur Prawa podlega zmianom. Mur ten zmienia się, gdy istota duchowa opuszcza czyste światy, a więc schodzi w Otchłań, ponieważ tym samym oddaje część swojej duchowo-boskiej energii murowi światła, czyli Murowi Prawdy, a to w tym celu, aby móc dostać się do upadłych światów.
[Tu dowiadujemy się jaką drogą Chrystus i prorocy dostali się na Ziemię i otaczającego ją niskiego astralu. RN].

Ten energetyczny potencjał (depozyt) pozostaje w Murze Boskiego Promieniowania, ponieważ także w czystych sferach żadna energia nie ginie. Im mocniej istota duchowa zgęszcza się z powodu swoich obciążeń, tym więcej siły duchowej oddaje Murowi Prawa. Ta Boska siła pozostaje tam tak długo, aż upadła istota znowu nastawi się na Boską Prasiłę
i energię Ducha odpowiednią jej stopniowi oświecenia i z tego miejsca stopniowo ją odbiera. Gdy istota duchowa dzięki ponownemu pobraniu całej swojej siły eterycznej dysponuje znowu swoim doskonałym ciałem eterycznym, wówczas może przeniknąć Mur Światła, żeby wrócić z powrotem do domu, do naszej Boskiej Ojczyzny. W ten sposób Mur Prawa rozprzestrzenia się i ze względu na oddanie energii staje się w tej samej chwili przepuszczalnym dla Światła, a więc dla istoty, która stała się na powrót światłem.

Czyste ciało eteryczne, czyli czysta, nieobciążona istota duchowa staje się w ten sposób absolutnym podobieństwem swego Niebiańskiego Ojca. Oznacza to, że istota eteryczna znowu żyje i działa w całej swej pełni, a więc w stanie absolutnej Boskiej świadomości - w miłości i jedności z Całością.
Wieczna, absolutna inteligencja jest objawiającym się "JA JESTEM". Dla żyjącej i działającej w najwyższym stadium Boskiej świadomości istoty znaczy to, że Ojciec i dziecko są znów jednym.
Dlatego Jezus z Nazaretu powiedzia: "JA I OJCIEC JEDNYM JESTEŚMY".

Ogólnie rzecz biorąc: - im więcej zbuntowanych przeciw Bogu istot oczyszcza się, udoskonala się
i wraca do czystego nieba, tym bardziej poszerza się - dzięki równoważącej aktywności Ducha - Królestwo Światła i Boskiego Prawa, a także oczyszczonym duchom coraz łatwiej jest przeniknąć Mur jako istotom świetlnym.
Stając  się jednym z wiecznie promieniującym Boską energią Pracentralnym Słońcem, coraz więcej siły eterycznej w powstaje poza Murem Prawa w upadłych światach. W następstwie tego procesu podwyższa się ich poziom wibracji, dzięki czemu tkwiący tam ludzie
i dusze łatwiej i szybciej mogą zwrócić się ku Wszechobecnemu Duchowi. Dalszym następstwem tego zbawczego procesu jest fakt, że z powodu intensywniej promieniującej Prasiły, wszystkie upadłe światy drgają wyżej i w ten sposób mogą zostać przyciągnięte przez bardziej świetlistych sfery
i wymiary.

CZĘŚCIOWO MATERIALNY I MATERIALNY KOSMOS
Z powodu stałego odwracania się od Boskości ze strony niegdyś czystych istot, powstały więc upadłe światy, aż do ich najgęściejszej struktury - do materii.
Chcę tu przypomnieć proroctwa wizjonerów i nosicieli SŁOWA Ducha, którzy w ostatnich stuleciach ostrzegali wciąż od nowa ludzkość przed niebezpieczeństwem grożącym ze Wschodu.
Dlaczego niebezpieczeństwo przychodzi ze Wschodu
i jest nieuniknionym, to wyjaśnię niniejszym poniżej:
Wieczne Królestwo Boże składa się z siedmiu podstawowych nieb.
Z powodu wiedzy i działalności pierwszego upadłego anioła, Lucyfera, powstało poza wiecznymi niebiańskimi obszarami równieżsiedem podstawowych płaszczyzn, zwanych upadłymi światami. Każdy z tych szatańskich obszarów wykazuje się innym stopniem zgęszczenia. Także i te sfery niesione są i ożywiane przez Wieczne Prawo, czyli przez Wszechducha. Jego miłość wspiera
i utrzymuje każdą duszę, a także najbardziej zgęszczone ciało z powodu przewrotnych uczynków - ciało człowieka.

Jak już objawiłem na samym początku, w głębi Ziemi, szczególnie na Bliskim, Środkowym i Dalekim Wschodzie znajdują się silnie pulsujące, niezgodnie
z Boskim Prawem pola energii, które wywierają swój wpływ na prądy magnetyczne, a także na wszystkie buntujące się przeciwko Bogu dusze i ludzi. Każda dusza i każdy człowiek o negatywnych tendencjach znajduje się pod wpływem tych pól promieniowania*.

Te wciąż jeszcze wysoce aktywne, negatywnie oddziałujące pola promieniowania dają się odczuć przede wszystkim we wschodnich obszarach (Bliski Wschód), ponieważ tam występuje ich bezpośrednie wypromieniowywanie. [Podstawowa, bo psychoenergetyczna i psychogenetyczna przyczyna konfliktu na Bliskim Wschodzie. Geny są antenami człowieka. RN].

Te precyzyjnie uporządkowane pola promieniowania założone zostały przez upadłe istoty operujące pod przewodnictwem Satany / Lucyfera.

Zanim Ziemia skrystalizowała się jako planeta mieszkalna, wszystkie częściowo-materialne planety były planetami mieszkalnymi upadłych istot; planety te składające się z ich duchowej podstawowej substancji, czyli z duchowych słońc czystego nieba, były już zrodzone i w dużej mierze ustabilizowane.

Gdy z powodu dalszych zagęszczeń częściowo-materialnych planet utworzył się materialny system słoneczny, w którym już żyli ludzie, - na Ziemi początkowo była tylko pustynia i woda.
Z powodu wielu powodowanych skokami biegunów erupcji, Ziemia zalewana była wciąż od nowa wodą.
Niektóre z planet należące do tego materialnego systemu słonecznego, np. Jowisz, Mars i Wenus rozwinęły się w ciągu miliardów lat w karmiące Ziemię planety, innymi słowy w planety przekazujące jej energię. Planety te z powodu działalności upadłych istot niosą również sprzeczne z Prawem pola promieniowania.
Założone na planecie Ziemi negatywne, energetyczne bazy (pola) sięgają swym promieniowaniem aż do czwartej płaszczyzny oczyszczenia. Dopiero poza tym stopniem ewolucji tracą na swej skuteczności. [Bariera częstotliwości Chrystusa. RN].
Gdy Lucyfer, upadły anioł obsunął się w stan pośredniej separacji od Boga, swego Stwórcy, zaczął przygotowywać się oraz swoich zwolenników do jeszcze głębszego upadku. Lucyfer, Nosiciel Światła, jak Satana nazwała samą siebie, wybrał/a na swoją bazę najbardziej zgęszczony materiał pierwotny w jej otoczeniu - planetę zwaną Ziemią, lekceważąc poważny stopieńzgęszczenia tej planety. Tylko on jeden wiedział, że ten skrystalizowany pramateriał, planeta Ziemia oraz cały system słoneczny, w którym Ziemia krąży po swej orbicie, jest częścią odpryśniętą od ojczystego, duchowego systemu słonecznego, który był darem Boga-Ojca dla najpiękniejszego niegdyś żeńskiego anioła, Satany.  Dlatego też Satana poświęciła całą swoją uwagę od samego początku swojego upadku temu właśnie krystalizującemu się systemowi słonecznemu, do którego należy planeta Ziemia.
Tu Lucyfer wprowadzi procesy szczególnych przemian w duchowej strukturze atomowej, czyniąc z tego systemu słonecznego najbardziej zagęszczony obszar/wymiar spośród wszystkich upadłych światów. Z duchowej, podstawowej substancji Słońca utworzył się skrystalizowany, to znaczy częściowo-materialny system słoneczny ze swymi planetami.
Ponieważ na Ziemi uformowała się cienka warstwa atmosferyczna oraz po raz pierwszy ukazała się wilgoć stanowiąca wodę zbierającą s w nizinach, Satana uwierzyła, że najbardziej zgęszczony pramateriał, planeta Ziemia, którą obrała za planetą mieszkalną, już jako tako uspokoiła się.
Z powodu tych zmian i manipulacji duchowymi atomami wystąpiły po raz pierwszy zgęszczone formy w postaci słabych roślin oraz podobne do zwierzęcych, słabe ciała, które poruszały się w wodzie, na częściowo materialnej Ziemi oraz w małej ilości powietrza.
Te zjawiska wzmocniły wiarę Lucyfera w jej plan i co do uspokojenia się duchowych atomów. Teraz upadła ta istota zapragnęła, żeby zgęszczone Dary Nieba, czyli słabo rozwinięta wegetacja oraz zwierzęta rozpłodziły się w większej mierze.
[Czytaj: Ks. Rodzaju, 1, 1-28  RN].

Lucyfer odczuł też w sobie, że tracił moc i nie było już dla niego możliwym samowolne zmienianie duchowych atomów na niższych płaszczyznach upadku w ten sposób, żeby tworzyć samowolnie nowe materialne systemy i światy odrywając je z wymiaru pramaterii.
W swej znajomości Boski Praw, która z powodu zgęszczania się jego eterycznego ciała zmieniła się już w wiedzę częściową, Lucyfer rozpoznał, że ogólnie rzecz biorąc, cały system słoneczny wraz ze zgęszczającą się planetą Ziemią był najspokojniejszym i najbardziej ustabilizowanym.
Z powodu już pozmienianych i przemieszczonych przez nią duchowych atomów odprysnęły od formującego się częściowo-materialnego
i materialnego wszechświata - bez udziału ze strony Lucyfera - fragmenty słońc i planet. Te stworzyły nowe systemy słoneczne. Z biegiem tego procesu powstały galaktyki i mgławice, które później - dzięki wydechom Wszechducha, to znaczy dzięki napromieniowywaniu Jego energii - znów rozpadły się, wprowadzając niepokój w szatańskich hierarchiach.
W następstwie manipulacji dokonywanych przez Lucyfera na płaszczyźnie duchowych atomów, powstający częściowo-materialny i materialny kosmos był bardzo niestabilny i niespokojny.
Ta niestałość istnieje do dziś. Wiele galaktyk z ich systemami słonecznymi powstaje, po czym znów ulega rozpadowi. Te twory zwane przez Ziemian super-nowa tworzą albo w innych częściowo materialnych i materialnych sferach słońca lub planety, albo też wypalają się ostatecznie, a ich podstawowa substancja, ich eteryczna struktura pobierana jest z powrotem przez Wszechducha
w wiecznie istniejące, czyste Niebo.
Tu pytanie: dlaczego?
Człowiek jako obserwator otaczających go gwiazd rozpoznaje, że w Kosmosie materialnym panuje stały niepokój. Stygną i gasną planety i "super-nowe", to znów powstają nowe gwiazdy z planet i spiralnych mgieł; - innymi słowy jedno gaśnie, a drugie się rodzi.
Ten stały ruch w materialnym Kosmosie panuje dlatego, że Lucyfer ze swoimi zwolennikami bardzo często zmieniali w każdej upadłej planecie duchowo-atomową strukturę. Dlatego te duchowe energie reagują na wdechy i wydechy Wszechducha .. każda na swój sposób.
Wszechduch, Twórca Światów ożywia stale Swoim tchnieniem zarówno duchowe, jak i częściowo-materialne i materialne Stworzenie, wielowymiarowy wszechświat.
W rytmie wiecznego duchowego Prawa w określonym czasie ożywiana jest intensywniej to ta, to znów inna płaszczyzna Nieba, a w ten sposób mocniej przepulsowywana tchnieniem Boga - siłą eteryczną.
To wylewanie się eterycznych sił powodowane jest przez Wszechducha, przez promieniujące Pracentralne Słońce i można je częściowo odczuć także w częściowomaterialnym i w materialnym kosmosie.
W kosmosie materialnym dzieje się to jednak niezgodnie z absolutnym rytmem Prawa, jak to ma miejsce w niebiańskich światach czystego Stworzenia, ponieważ w różnie zgęszczonych planetach pozmieniane duchowe atomy inaczej reagują na każdy impuls transmitowany przez Wszechducha.
Nawiązując do tego pragnę wspomnieć tu kilka szczegółów dotyczących pewnej reguły występującej w kosmosie materialnym:
Jak już objawiłem, pięć rodzajów duchowych atomów zostało zmienionych w różnych częściach gwiazd
i różnie też samowolnie przez Satanępoukładanych, tak że wylewanie się energii Wszechducha dotyka częściej każdej takiej częściowej gwiazdy, niż to powinno mieć miejsce zgodnie z duchowymi Prawami, a zarazem procesy te przebiegają różną intensywnością.
Z powodu tego różnorodnego i niezgodnego
z Prawem Wszechświata przyjmowania energii, powstają szczególnie w materialnym wszechświecie m.in. tak zwane gwiazdozbiory (konstelacje planet). Także eksplozje gwiazd, "super-nowe", wygasanie lub powstawanie jednej albo większej ilości nowych gwiazd są następstwem zmieniania i przemieszczania duchowych atomów, które są energetyczną bazą atomów materialnych. Duchowa struktura atomowa w sferze materialnej jest sprzeczna z Boskim Prawem, czyli nie skierowana na Wszechsiłę. W następstwie tego, także materialne atomy nie drgają w harmonii
z Boskim Prawem
(Jedna z przyczyn powstawania raka. RN).

Następstwem tego zaś jest to, że drganie planety Ziemi w swym stosunku do Wszechsiły jest zakłócone i Ziemia nie drga tak, jak pole siły Ducha. Z powodu braku harmonii dochodzi w kosmosie materialnym stale do napięć i tarć, które powodują eksplozje i nowe narodziny słońc i gwiazd.

*)
1/ 

2/ 

3/ 

4/

3 komentarze:

 1. Dziękuję za opowiadanie. Bardzo jestem ciekawy skąd ma Pan źródło tej wiedzy. Biblia jednak o tym nie mówi wprost. Czy może Pan podać inne podstawy tej wiedzy? Tomasz Oliszewski

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak podałem na wstępie. Znalazłem moje notatki z wykładów duchowych dawanych przez istoty eteryczne, ale nie channeling... Biblia nie zawiera tego, co z niej usunęli cenzorzy zwani "ojcami kościoła" i albo wiedzę tę można częściowo znaleźć w księgach apokryficznych (Enoch, Apokalipsy etc), albo zniszczono żeby oddalić ludzi od wiedzy k i m są
   w rzeczywistości.

   Usuń
 2. Zawsze mocno mnie zastanawiało zdanie czytane w kościołach : Lucyfer jako pan tego Świata.....zabrał Jezusa Chrystusa tu i tam i obiecał, że da mu w posiadanie całą Ziemię..../ Już teraz pojmuje dzięki Panu Romanowi dla czego Lucyfer jest nazywany księciem i władcą tego świata. Układanka się układa.... :)

  OdpowiedzUsuń