Roman

Roman

środa, 16 maja 2018

KAPŁANI - CO TO ZA LUDZIE?

 I rzekł Bóg-Ojciec do mnie: «...głoszą kłamstwo w moje imię. Nie posłałem ich, nie dawałem m poleceń ani nie przemówiłem do nich. Kłamliwe widzenia, zmyślone przepowiednie, urojenia... - oto co wam przepowiadają.
(Księga Jeremiasza, 1414)
"Amen amen, Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was".
(Ew.(Mateusza, 25:12)


Dag to hebr. ryba. Kult Dagona z konstelacji Wielkiego Psa.
Rybia głowa na ludzkiej głowie


- Od zarania dziejów kapłani prześladowali i kazali mordować proroków, ludzi
o medialnych zdolnościach słyszących w sobie wewnętrzny głos - Słowo Boże. Ich przekazy kolidowały z dogmatami wiary - z ustaloną przez człowieka poprawnością - 
z programem kontroli umysłów. W Boga bowiem nie trzeba wierzyć. Bogu trzeba ufać! Bóg jest wszechobecnym Życiem, Świętością wszechświata. Jedno Życie w każdej formie życia - od minerałów, przez królestwo flory i fauny i wyżej po skali Boskiej świadomości:
JA JESTEM ŻYCIEM - JA JESTEM WIECZNIE PŁYNĄCYM ŚWIATŁEM - ABSOLUTNYM PRAWEM.
To Uniwersalne, kosmiczne Prawo głosili zawsze prorocy. Zatykali im usta kapłani opętani demoniczną żądzą władzy nad bliźnimi, żądzą zarządzania zgodnie z własną wolą, którą nazywają "Boską wolą"aby zatuszować swoją samowolę która ich zaślepia i pozbawia rozsądku. Ci ludzie nie znoszą żadnego sprzeciwu dbając tylko o swój sugerowany innym autorytet i ziemskie tytuły.
To wszystko demaskowali prorocy słyszący w sobie głos Boży, głos jedynego prawa i jedynej sprawiedliwości. Prawdziwy prorok nie rywalizuje z kapłanem. Jest po prostu biologicznym urządzeniem Stwórcy. Natomiast kapłan widzi
w proroku rywala, bowiem boi się, że utraci swój ziemski autorytet. Im wyżej
w hierarchii, tym większy stopień zaślepienia... Bądź wola moja zamiast "bądź wola Twoja".
Prorok głosi wolę Bożą, kapłan głosi swoją wolę nazywając ją kłamliwie "Boską wolą". Duch proroka jest ogniem, który kapłan, "eminencja" i "ekscelencja" stara się zdusić i stłumić za wszelką cenę."Zgaście ducha proroczego - to rozkaz bojowy kapłańskiej braci, boju węża starodawnego przeciwko prorokom Życia - Boga-Stwórcy. Słowo watyk znaczy po hebrajsku wąż. Watykan można swobodnie tłumaczyć jako "siedziba "węża starodawnego" starej, kosmicznej rasy, która skolonizowała (bodajże pół miliarda lat temu, co nota bene nie jest tak bardzo istotne) planetę Adama (hebr: Ziemia) i rodzaj Adamitów - ludzkość, czyli Ziemian. [W one dni nie zaistniali jeszcze Słowianie, Semici, zwani dziś"Arabami" albo "Żydami" Nordycy, mongoloidzi, Amerykanie zwani dziś"Indianami", Negroidzi; te naziemne trzody naznaczono pigmentem o wiele później]. 

- Judejczyk Stefan, jeden z pierwszych, prawdziwych chrześcijan, tzn. ludzi, którzy odważyli się realizować w życiu codziennym naukę Chrystusa zawartą
w t.zw. "kazaniu na górze" ukamienowany z polecenia kapłanów przez tłum jerozolimski - jak opisuje to protestancki teolog, prof. Walter Nigge, takie oto słowa wypowiedział do nękających go kapłanów: "O wy twardego karku, opornych serc i zatkanych uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu (czyli Boskiej, kosmicznej, uniwersalnej świadomości - przyp. tłum). Tak już postępowali wasi ojcowie i tak i wy postępujecie. Którego z proroków wasi ojcowie nie prześladowali?! Nawet tych, którzy przepowiadali przyjście Sprawiedliwego (mowa tu o oczekiwanym Chrystusie). Zdradziliście go
i zamordowali! Wy, którzy otrzymaliście Boskie Prawo za pośrednictwem posłańców z nieba - aniołów
(gr: angelos - posłaniec) lecz sami tego Prawa nie przestrzegaliście.
I dalej: "Gdy usłyszeli te słowa, zawrzały ich serca gniewem i zgrzytali na niego
zębami (Dzieje apostolskie 7, 51-54) 
» A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: «Panie, nie poczytaj im tego grzechu!» Po tych słowach skonał".
W takim samym stanie świadomości opuścił ziemski plan wielki, kosmiczny duch, zwany potem prorokiem Izajaszem (Jeszajahu, co po hebrajsku znaczy JA JESTEM jest Zbawieniem), 
), którego ziemskie ciało zostało na rozkaz kapłanów rozciągnięte publicznie przez dwa konie i piłowane drewnianą piłą. "Ojcze, odwróć swe oblicze i nie patrz, co czynią ludzie synowi Twemu!".

"Jahu" odnosi się do hebrajskiego ja jestem, CO KAPŁANI, TEOLODZY NAZYWAJĄ jEHOWĄ od hebrajskiego ehje - jestem i będę. 
Stan świadomości JA JESTEM ŻYCIEM, JA JESTEM TYM, KTÓRY JEST to najwyższy stan świadomości który był stworzonym przez  Ojca-Stwórcę duchom na Jego podobieństwo znany i do którego to stanu świadomości, po obsunięciu się w stan ignorancji i duchowego zamroczenia wracamy, gdy już za nim tęsknimy budząc się do prawdziwego życia zdala od ziemskich pojęć
i zniewalających programów. Pierwsi chrześcijanie nie byli prymitywnymi mordercami innowierców. Dopiero poddani praniu mózgów przez kapłanów satanistów poznawali samych siebie i swoje obciążenia. Stwórca nie stworzył ich takimi.
- - Posłańcy nieba, duchy odziane w ziemskie, biologiczne skafandry" zwane prorokami przypominali upadłym istotom o ich boskim, kosmicznym pochodzeniu i o ich duchowym dziedzictwie, ale kapłani wpisywali i kazali im poddanym wpisywać w księgi zwane dziś "Biblią" rzekomo polecenia Boga-Ojca-Stwórcy Nieba i Ziemi. Stwórcy, który nie żyje w nas, w każdej duszy, lecz daleko, w głębi ciemnego, niedostępnego dla człowieka makrokosmosu. Czarni magowie podzielili Ziemian na narody, na rasy, na wyznania, a sami wciąż zmieniając szaty zwane liturgicznymi odgrywali role wybrańców Bożych. I tak jest i dziś. Ludzie ubierający się w dziwne szaty podporządkowują sobie żądnych ziemskiej władzy i tytułów polityków i dziennikarzy. W Bibliach noszonych pod pachami przez wielebnych oficjeli i dygnitarzy  instytucji zwących siebie "kościołami" "chrześcijańskimi", napotykamy na wszczepione w te księgi wirusy opisywane jako życzenia i wola Boga-Stwórcy rzekomo o imieniu Jehowa. To rzekomo Jehowa, ojciec Chrystusa powołał do życia kastę kapłańską, życzył sobie i życzy składania mu ofiar ze zwierząt i przekazał dokładne instrukcje uboju (koszer, halal), nakazuje kapłanom ubierać się w takie to a takie stroje, które oddalają od świętego stanu świadomości: JA JESTEM ŻYCIEM, WIECZNIE PŁYNĄCYM ŚWIATŁEM TERAZ I TUTAJ.
Te szaty są pobrane z przedchrystusowych kultów pogańskich. Prawda jest jednak taka, że nasz Bóg-Ojciec przemawia do każdego swego dziecka bez wyjątku, do każdego z nas od wewnątrz i nie powołał ani jednego człowieka na swojego kapłana. Po co Wszechwiedzącemu Bogu kapłani?

- Z powodu sporów i waśni toczonych przez magów i kapłanów pojawiły się sprzeczności, z których ani jedna z nich nie ma nic wspólnego z uniwersalną (Universum to wszechświat) prawdą, z nauką zawartą w t.zw. 10 "przykazaniach, przekazanych ludom tej planety przez proroka zwanego po polsku Mojżeszem oraz w t.zw. Kazaniu na Górze" wygłoszonym przez Chrystusa w ciele największego z proroków -proroka zwanego po polsku Jezusem.
Kto ma serce niechaj je otworzy, kto ma rozum, niechaj rozumuje samodzielnie,
a kto nie chce - ten jest wolny i nie musi. Wyżej wspomniane waśnie i spory toczone przez czarnych magów walczących o ziemskie honory i reputację przyniosły negatywne rezultaty. Oto czytamy w sfałszowanych bibliach, że Bóg-Ojciec, który jest miłością uczył przez proroka Mojżesza: Człowieku, nie należy zabijać!. Kapłani szybko zmienili to niewygodne dla ich władzy prawo na nie morduj, bo przecież żaden wolny, samodzielnie rozumujący człowiek nie zgodzi sie ubrać munduru i zabijać innych, nieznanych mu ludzi ; nie zgodzi się służyć nikomu, kto wydaje mu takie rozkazy, bowiem służy Życiu i Miłości. Dlatego kilka wersetów poniżej Bóg rzekomo zmienił zdanie, zniósł swoje prawo życia,
i nakazuje zabijać tych ludzi, którzy nie chcą spełniać rzekomo Jego woli. "Ja mszczę się do 10-tego pokolenia" - odgraża się rzekomo nasz kochający Ojciec.
Od takich wirusów roi się w wielu rzekomo świętych pismach sfałszowanych przez - jak ich Chrystus nazywał - uczonych w Piśmie i faryzeuszy.Dane ludzkości przez posłańców z wyżej drgających eterycznych wymiarów i domen wszechświata przekazy - żywe Słowo Boże zwane chlebem powszednim dopasowywano do pogańskich wyobrażeń kapłanów ciemności i zamieniano je
w przeciwności, na temat których można się spierać, dywagować, dyskutować, polemizować... W ten sposób zdetronizowali serce a posadzili na tronie zimny intelekt. Stąd teologia. Zamiast odczuwanie obecności Boga w sobie, w głębi duszy, logiczne rozpracowywanie Boskiej Miłości pod katem jej przydatności w i na materii, która jest li tylko zgęszczonymi falami kosmicznego promieniowania.
- W Jaki sposób fałszowali?
- W klasyczny sposób: przekazy przekazywane przez biologiczne medium, przez proroka były przebiegunowywane; innymi słowy zamieniano sens przekazu
w jego przeciwieństwo. Stąd pojęcie przewrotności. Chrystus przez Jezusa uczył: Samo słowo zabija, ale  s e n s słowa ożywia.

- Najlepszym przykładem tej "magicznej" praktyki kapłańskiej jest tyrada
o rytualnym uboju braci mniejszych, czyli zwierząt, w których żyją częściowo rozwinięte dusze. Mięsożerni kapłani przekonali lud, że Stwórca życzy sobie ofiar składanych z zabitych w specyficzny sposób zwierząt.
..
 okłamujecie mój lud, który chętnie słucha kłamstwa oskarżał kapłanów prorok Jecheskiel zwany Ezechielem (13:6).
- Oryginału Biblii nikt nigdy nie widział. To kapłani kłamstwa napisali, że prorok Mojżesz rzekomo tak poinstruowany przez Boga Ojca wyznaczył ludzi na kapłanów. Te słowa dopisano i włożono w usta Mojżesza setki lat po proroku, przez którego ludzkość otrzymała wyciąg z uniwersalnego, kosmicznego, boskiego prawa zwany przez kapłanów "przykazaniami"; po hebrajsku to 10 oświadczeń, propozycji wyżej rozwiniętej cywilizacji kosmicznej dla rozwijających się duchowo istot. Powołując się kłamliwie na wolę Stwórcy, kapłani umacniali swoją władzę nad ludzkim umysłem (ang: mind control). Wszczepiono w nie rytuały i składanie ofiary z zabijanych zwierząt. Nie my, kapłani Boga tego chcemy, to Bóg i Jego prorok Mojżesz tego chce. M.in. tego wirusa zaszczepili ludziom kapłani. O tak, bariera szczepionkowa to bynajmniej nie wynalazek XXI wieku. To samo dotyczy kontroli umysłów.
- Kapłan Ezra spisał na nowo księgi Biblii,choć osobiście z Mojżeszem nigdy się nie spotkał. Tekst tych starych ksiąg zaginął podczas zagłady Jerozolimy w roku 586. To, co napisał kapłan Ezra nazwano "prawem Mojżeszowym". (Lexikon der Bibel - Rudolf-Brok- Haus. str. 375).
- To nie nasz Ojciec, nie Duch Stwórca powołał do życia kastę kapłańską, lecz ci ludzie powołali sami siebie powołując się na Boga i Jego proroka - Mojżesza.
W ten sposób magowie-kapłani zaszczepili w umysły ludzkie zapotrzebowanie na pośredników między nimi a Stwórcą. Goj to po hebrajsku lud (nie mylić
z pojęciem naród, które wszczepiono w ludzkie umysły o wiele później). Gojim to liczba mnoga i nie jest pojęciem pejoratywnym jak to dziś ten i ów interpretuje bo tak mu łatwiej skłócać ludzi.Gojim to ludy. Po polsku także nie jest w tym wyrazie nic pejoratywnego. To kapłani chcąc manipulować umysłem ludu wmówili ludziom, że nie przeżyją bez pośredników, że pośrednicy między ludem a Stwórcą niebios i Ziemi (czytaj: wielowymiarowego wszechświata)  są
z Boskiej woli potrzebni, co było i jest wierutnym kłamstwem. To w kierunku kapłanów powiedział 2000 lat temu Chrystus przez swój ziemski instrument, przez Jezusa: 
«Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali, albowiem ja
z Boga wyszedłem i od niego przychodzę. Nie wyszedłem sam z siebie, lecz On, Bóg mnie posłał. 
Dlaczego nie rozumiecie tego, co mówię? Bo nie chcecie słuchać mojej nauki. Wy macie satana za ojca i chcecie spełniać wolę waszego ojca. Od początku był on zabójcą i nie wytrwał, wprawdzie, bo prawdy w nim nie ma. Gdy mówi kłamstwo, sam od siebie mówi bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A ponieważ ja mówię prawdę, dlatego nie chcecie mi wierzyć. Kto z was udowodni mi grzech? Jeżeli prawdę mówię, dlaczego Mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, bo od Boga nie jesteście». 

1/
https://www.youtube.com/watch?v=0MM0a6DkWPs&t=1758s
https://www.youtube.com/watch?v=DZBl-fjNQNU&t=101s


1/

http://romannacht.blogspot.com/2015/04/czaszki.html
2/
http://romannacht.blogspot.com/2017/10/mroczne-tajemnice-watykanu.html

2 komentarze:

  1. Jak mam wytłumaczyć katoliczce, że nie trzeba chodzić na mszę czy inne obrzęby by dziękować Bogu? Tego nie potrafię wyjaśnić, bo jest to dla mnie oczywiste, czuję, że tłumaczenie iż msza jest "na pamiątkę", bo niby ustanowił ją Chrystus - nie jest potrzebne, ale nie wiem co powiedzieć osobie która pełna przekonania tkwi w katolicyzmie.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. * tłumaczenie swojego punktu widzenia osobie, która twierdzi iż

      Usuń