Roman

Roman

sobota, 2 czerwca 2018

JAK ODRÓŻNIĆ PRAWDZIWEGO OD FAŁSZYWEGO PROROKA?

- Prawda jest taka, że nasze kosmiczne dziedzictwo - boska Świadomość jest otwartym portalem; to otwarte wrota albo jeśli ktoś woli furtka, niestety wielu ludzi nadal stoi przed nią i nie wchodzą ponieważ choć mają oczy, to nie widzą, że wrota stoją otworem, a wielu swoim postępowaniem zatrzaskują je przed własnymi nosami.

- A jednak Boski Duch nie słabnie i nadal wnika
w człowieka aby ten zdał sobie w końcu sprawę
z istnienia boskiej, bezinteresownej miłości która już jest w nim. Duch miłości tak przemawia do ludzi: Jeśli chcecie dalej żyć opierając się na "bibliach", to akceptujcie dalej te instytucje i organizacje, które poróżnione toczą nie kończące się spory i bezmyślne waśnie, albowiem każda tak zwana religia (system wiary, a więc niewiedzy)uczy według swojej biblii
i wyklucza inne podobne jej organizacje i instytucje, które wzbraniają się potwierdzić jej własnej doktryny, czyli światowej religii - systemu wiary. 
Właśnie tak powstały wojny religijne; dawniej wypowiadane oficjalnie a dziś potajemnie, zza węgła.
Niemniej jednakowoż czy wojny te prowadzone są oficjalnie czy potajemnie, to Duch Prawdy widzi wszystko i dlatego rozbudza swoje boskie dzieci niezależnie od środowiska w jakim przyszły na świat, aby te kosmiczne dzieci świadomie głosiły podstawową prawdę, że Bóg Jest Jednością i gdyby człowiek pielęgnował tę jedność, kosmiczną jedność której uczył i uczy Chrystus i gdyby troszczył się
o nią, wówczas 10 "Przykazań" i "Kazanie na Górze" stałyby się podstawową prawdą, że Bóg jest jednością, a wtedy Bóg mógłby ogłosić prawdę
w każdym człowieku albo posługując się wybranym do tego celu narzędziem
z zewnątrz, człowiekiem
edialnych zdolnościach - prorokiem. Jednak wyżej wspomniane organizacje posiadają swoje zmodulowane biblie, do których dodano to, co szefowie tych organizacji uznali za korzystne
i opuszczono to, co tym ludziom nie pasowało, bowiem kolidowało to z ich poglądami i interesami. Bóg jest jednak duchem bezinteresownym. Dzisiejsze teksty biblijne nie mają prawie nic wspólnego
z oryginałem, którego żaden człowiek nie widział.
- Gdyby ludzie byli świadomi w swoich wnętrzach obecności tego Ducha, który wypowiadał się przez Jezusa z Nazaretu, wówczas Duch Boży nie potrzebowałby tak wielu narzędzi, ludzkich instrumentów, bowiem w oryginale wszystko było wytłumaczone i jasne... dopóki ludzie nie zaczęli tych tekstów fałszować na własne, ludzkie potrzeby. Ludzie  żyliby w harmonii i jedności we wspólnocie prowadzone przez Ducha Prawdy i byliby jedną, boską rodziną. Nie potrzebowaliby także oryginałów pism biblijnych, ponieważ te zawierały tylko to, co ówcześni ludzie mogli zrozumieć. Człowiek XXI wieku jest już dojrzalszy
i dzięki Boskiej łasce dane mu jest zaczerpnąć wiele boskich mądrości i dlatego są tylko częściowe prawdy, ale nie cała, absolutna prawda.

- Te częściowe prawdy razem tworzą pewną podstawę, dzięki której Duch Boży może ponownie przekazać człowiekowi głębszy wgląd w Boską skalę tworzenia ponieważ człowiek żyjąc w kosmosie kierowany jest przez gwiazdy. Tu, w Boskim Stworzeniu obowiązuje zasada Ojca/Matki. Ta zasada została stworzona dla ludzi dlatego, ponieważ człowiek tak bardzo się zgęścił, że stał się zależny od swojego systemu słonecznego.
- Jednak to nie sam człowiek niesie w sobie świętą świadomość Ojca/Matki, lecz dusza, która znajduje się pod wpływem czystego, kosmicznego promieniowania, które jest pokarmem duszy, jej elementów które są tym promieniowaniem karmione. Ziemska atmosfera tych promieni nie filtruje, bowiem pochodzą one
z czystych duchowych wymiarów. Gdyby człowiek dokonał rachunku sumienia
w obliczu Ducha Bożego, gdyby świadomie pozwolił Mu sobą pokierować, to wraz z planetą na której żyje i z jej atmosferą nie obsuwałby się w tak niski stopień skupienia. W takim wypadku także i te planety które decydują o losie Ziemi odznaczałyby się innym kosmicznym promieniowaniem które byłoby kompatybilne z człowiekiem. Życie zależy od promieniowania. Ponieważ jednak człowiek nadał planecie Ziemi niewyobrażalnie niskie drganie, wokół niej stworzyła się atmosfera filtrująca kosmiczne promieniowanie, dzięki czemu planeta jest płodna
i może żywić człowieka. Tym samym jednak ludzie oddalili się bardzo od stanu boskości obciążając się własnymi poglądami, zapatrywaniami i mniemaniem, obyczajami i systemami religijnymi. 


- Gdyby ludzkość bazowała na jedności, gdyby ludzie żyli w duchu Ojca/Matki, to wypowiedzi wielu ludzi
o zdolnościach medialnych, służących Duchowi jako tuby nie różniłyby się między sobą, bo jedna jest tylko Boska inspiracja. Ten człowiek zatem, który nie działa z pokorą, który nie dba o jedność, który myśli że nie musi zwracać uwagi na swego bliźniego, który uznaje siebie za bardziej wartościowego od tego, który daje mu posłuch, który mniema, że może dać więcej od drugiego, ten zszedł z wewnętrznej drogi na manowce, albowiem Duch daje każdemu szansę, każdemu, kto zszedł na Ziemię aby dać tu świadectwo o istnieniu hierarchii duchowej we wszechświecie. Jeśli człowiek zejdzie z właściwej drogi i sieje niezgodne z prawem wypowiedzi, które nie są identyczne z domeną JA JESTEM
a mimo to są wypowiadane jako przekaz z wymiaru JA JESTEM, wówczas Duch Prawdy nie zrewiduje tego, co stanowi ludzkie wykroczenia, lecz pośle na Ziemię nowe narzędzie, nową tubę przez którą wyprostuje wszystko tak, jak to faktycznie odpowiada Prawdzie.
- Z tej właśnie przyczyny krąży po Ziemi tak wiele wypowiedzi, proroctw i wizji dotyczących procesu Wielkiej Przemiany, która zgodnie z Boskim Prawem darowana zostaje każdej - jeszcze niedoskonałej - planecie.
- Z tej samej przyczyny istnieje tak wiele tekstów biblii, które nie są już podobne w ogóle do oryginału.


- Człowiek nie zdał egzaminu, a dlaczego?
- Ponieważ człowiek żyje ze swoim ego które tak poskładał, że teraz trudno mu je rozłożyć.
Z tej właśnie przyczyny, Bóg-Ojciec/Matka będzie wysyłać swoje instrumenty na Ziemię, bo dusze te niosą w sobie całą Prawdę - Boską Prawdę.
W jakim stopniu jest to prawda, to słuchacz lub czytelnik może szybko sam osądzić badając wciąż od nowa boskie narzędzie, czyli człowieka obdarzonego zdolnością medialną, służącego Duchowi Prawdy jako tuba. To są "trąby anielskie" w które dmucha Duch Boży. Zatem, o człowiecze, badaj narzędzie, badaj instrument przez który przemawia Bóg do ludzkości, Ojciec i Chrystus, który wypowiadał się przed 2000 ziemskich lat przez człowieka zwanego przez was Jezusem. Badaj każdą trąbę która przedstawia się jako anielska.
- Jak mam badać? - pyta człowiek.
- Taki instrument, taka tubą, takie narzędzie musi rozpoznawać, że jest mniej wartościowe niż jego słuchacz. To nazywa się pokorą i ten stopień pokory musi bezwarunkowo osiągnąć człowiek-instrument.
W innym wypadku dochodzi do przekazywania fałszywych informacji, błędnych przekazów. Narzędzie musi być świadome tego, że może tylko tyle przekazać, ile niesie dusza w sobie. Liczy się tylko treść duszy. Taki człowiek-narzędzie nie będzie przyjmować darów ani pieniędzy, a jeśli je przyjmie, to przekaże je biednym. Jeśli taki człowiek-narzędzie nie ma wystarczająco środków do życia, to może zatrzymać tylko tyle dla siebie ile rzeczywiście potrzebuje na opłacenie środków komunikacji
i minimalną  sumę na wyżywienie, ale tylko na ten dzień podczas którego jedzie z misją Wiecznego Królestwa, wiecznej Ojczyzny. Jeśli człowiek-narzędzie nie potrzebuje pomocy, to nie wolno mu korzystać z pieniędzy danych mu dla biednych, chyba że koszta podróży są bardzo wysokie. Wówczas tak. ale tylko na pokrycie kosztów podróży, ale nie na jedzenie, chyba że zaproponowano mu obiad lub kolację. Takie są prawa Boże, a kto jako słuchacz ich przestrzega, ten rozpoznaje, że odbiera informacje 
i przekazy od przestrzegającego tych samych praw narzędzia  Te przekazy to czyste dobro, ponieważ Duch Boży chroni swoje dziecko i dba o to, żeby wypowiadało ono tylko to, co stanowi podstawową prawdę wypływającą z Ducha Prawdy.
- Człowiek przekazujący słowo Boże musi odznaczać się pewnego rodzaju wewnętrznym promieniowaniem, ponieważ ten rodzaj promieniowania pojawia się automatycznie, gdy dusza wyraża tylko to, gdy boska wola objawia we wnętrzu człowieka. Wówczas dusza zaczyna promieniować,bowiem odbiera ciepło nieskończonej miłości i ta miłość wyraża się poprzez człowieka-narzędzie. Tak ma promieniować instrument - miłością którą niesie w swoim wnętrzu. Jeśli tej miłości nie posiada, to znaczy to, że jeszcze się do nie j dusza nie zbliżyła, że Duch Boży nie może zostać jeszcze przekazany w czystości i pokorze.
- Ludzkość żyje już w "czasie ostatecznym"
i dlatego pojawiają się i i jeszcze będą pojawiać fałszywi prorocy i z tej przyczyny czysty Duch radzi: badajcie, badajcie i raz jeszcze badajcie w tym tak zwanym "czasie ostatecznym" który Duch nazywa procesem przemiany, bo TERAZ z Zenitu wypromieniowane zostaną prawdy duchowe i  t o  promieniowanie powinno objąć wielu ludzi i wniknąć we wszystkie formy życia, we wszystkie dogmaty, we wszystkie zapatrywania dotyczące Chrystusa i Jego nauki. Dlatego też to promieniowanie Zenitu objawi więcej niż do tej poty zostało objawione.
Badajcie zatem i przekazujcie dalej te słowa, aby człowiek wiedział jak sobie poradzić gdy zechce poznać czy ma do czynienia ze świadomym, Boskim narzędziem naszego Ojca, który jest w Niebie i żeby człowiek był w stanie rozpoznać kto jest prawdziwym prorokiem, a kto szarlatanem odzianym
w ziemskie szaty. Każdy człowiek, który tęskni za Prawdą
i świadomie jej szuka przebada w swoim wnętrzu usłyszane i zapisane słowa oraz instrument. Taki szukający uczciwie człowiek nie będzie wdawać się 
w nic nie wnoszące w jego duchowy rozwój dyskusje
i polemiki, które świadczą tylko o panującej niezgodzie i braku boskiej jedności
i harmonii. Budzący się, świadomie szukający człowiek nie bedzie impulsywnie stawiać prowokujących pytań, lecz zabierze ze sobą do domu przekazane mu duchowe dobro oraz swoje osobiste wrażenia jakich doznał słuchając narzędzia, tuby. Wracając do domu skieruje swoje myśli do swego wnętrza, wgłąb duszy
i będzie powtarzać w myślach lub głośno je wypowiadając: Ojcze mój, który jesteś we mnie, Ty wiesz, że ja chcę być prowadzony przez życie tylko przez Ciebie. Ty wiesz, że ja chcę być prowadzony właściwą, prawą drogą. Tylko Ty możesz powiedzieć mi w głębi duszy, czy to, co usłyszałem i czego dowiedziałem się odpowiada Prawdzie.
- O człowiecze, gdy tylko pytasz szczerze, bez uprzedzeń, wtenczas odczujesz
w sobie swoje boskie kosmiczne dziedzictwo i zostaniesz zaprowadzony tam, gdzie płynie czyste, boskie dobro - czysty przekaz bez demonicznych dodatków.
- Bóg, nasz Stwórca , który przemawiał do swych dzieci przez Chrystusa w ciele Jezusa, największego
z proroków wciąż od nową pobudza i powołuje do działania swoje narzędzia, bowiem wiele duchowych istot wyszło z Nieba, z naszej wiecznej Ojczyzny, aby stać się Jego instrumentami na Ziemi i pomóc ludziom omotanym swoimi zapatrywaniami,
i poglądami, które stworzyli sobie na podstawie zmajstrowanych przez fałszerzy ludzkich biblii.
- Boskie Prawo uczy: Najpierw stwórzcie w sobie Królestwo Boże, a reszta będzie wam dodana. Tego właśnie nie rozpoznali twórcy systemów wiary, systemów religijnych, tego nie uznają religie po dziś dzień, a tylko niewielu ludzi, którzy zbudzili się na czas, bo gdy człowiek rozbudza w sobie świadomie Królestwo Boskiego Pokoju, które istnieje w głębi duszy, to wiele noże mu zostać objawionego,
a wówczas będzie w stanie z łatwością rozpoznać który przekaz jest prawdziwy, a który fałszywy.
Ten - wyżes wymieniony - cytat z t.zw. "Nowego Przymierza" mógłby wiele wnieść w życie chcącego żyć świadomie człowieka, gdyby tylko człowiek szukał uczciwie, szczerze, kierując się szlachetnymi pobudkami, gdby usunął ze swoich myśli te wszystkie mądrości książkowe, te wszystkie rzekomo inspirowane treści i rzekł: Ojcze! Ja pragnę być prowadzony do Prawdy tylko przez Ciebie! Ja dążę świadomie z powrotem do naszego, do mojego Królestwa, do mojej prawdziwej Ojczyzny, a Ty wszystko czego potrzebuję włożysz w moje serce!
Tak oto stare, niesłużące już programy zostają świadomie usunięte tak, jak stare chore komórki,
a na ich miejsce pojawiają się nowe, Boskie programy. Odtąd człowiek jest już prowadzony przez Boga, który spyta go od wewnątrz: Czy słyszysz teraz to, czego potrzebujesz duszo? I człowiek odróżni dobro od fałszu. Ale, aby do tego doszło, człowiek musi stawiać pytania uczciwie, bo tylko wtedy może być prowadzony przez Ojca, Stwórcę przemawiającego przez Chrystusa w głębi duszy
A gdy człowiek nie jest jeszcze pewien (lub używają go upadłe dusze), to może ponownie zbadać źródło
i jego przekaz i znowu zwrócić się do Ojca: Ojcze! Najważniejsze jest dla mnie nasze Królestwo. Proszę, otwórz je w mnie i powiedz mi, co jeszcze masz mi do powiedzenia, a ja wtenczas świadomie zacznę żyć na Ziemi, jako student
w Twojej Wyższej Szkole Życia
[O ludzie! Weźcie sobie te słowa do serc waszych
i badajcie i sprawdzajcie tych, którzy odzywają się
"w Imię Boże"], abyście mogli być prowadzeni przez Ojca od wewnątrz ku Wielkiej Przemianie która niesie zmienione, kosmiczne promieniowanie, które dotyka i porusza każdą duszę, aby ludzie już nie musieli szukać. Z tej także przyczyny pojawi się wielu fałszywych proroków, więc wy badajcie, badajcie...
Pamiętajcie! jeśli człowiek oddala się i schodzi ze ścieżki wiodącej go do Prawdy, wówczas jego duchowy asystent zwany aniołem stróżem oddali się od niego.

- O ludzie rozpoznajcie skąd dochodzi promieniowanie JA JESTEM ŻYCIEM.
  Bóg jest miłością, czystą miłością i życiem. Tylko dzięki Jego istnieniu, Jego dobroci i wszechmocy wszyscy żyjemy. Oddajcie się zatem z ufnością w Jego ręce aby On Was prowadził, aby On Wami kierował, a wówczas rozpoznacie wiele rzeczy na tej planecie, o istnieniu których nie wiedzieliście i tak dusza dojrzeje i we właściwym dla duszy czasie zostanie podniesiona w wyższe wymiary dzięki waszej szczerej, wolnej woli służenia Życiu, tylko Jemu
i słuchania tylko Jego głosu, bo taka jest właściwa droga.
- O bracia i siostry! Badajcie, sprawdzajcie i kroczcie wewnętrzną drogą sprawiedliwości, bo na tej drodze spotkacie te Boskie instrumenty, przez które promieniuje Boska zasada Ojca/Matki - JA JESTEM ŻYCIEM.
[Na podstawie przekazów które zanotowałem 40 lat temu].

8 komentarzy:

 1. Nie zawsze pamietamy te niezmiennie aktualne prawdy.Ten przekaz jest niezwykle wazny,gdyz stanowi podstawe naszego rozwoju duchawego.Panie Romanie,dziekuje za udostepnienie

  OdpowiedzUsuń
 2. Piękny przekaz.Człowiek rodzi się już z tęsknotą do Królestwa Bożego w duszy.O przeżyciach z poprzednich tu pobytów zapomina, a o tym nie.Dobrze że oprócz fałszywych proroków różnej maści istnieją prawdziwi i człowiek szukający prawdy ją znajdzie, zgodnie z obietnicą Chrystusa -szukajcie a znajdziecie,pukajcie, a otworzą wam.Pan we wspaniały sposób budzi ludzi z duchowego letargu.Kłaniam się szacunkiem!

  OdpowiedzUsuń
 3. cd.
  Tak więc wiecie już Państwo jasno, że całe dyplomowane kamandy niedouków z podstaw immunologi nadal bezkrytycznie zalecają przymusowość szczepień, bo dotąd jak sądzę nie zapoznały się z żałosnymi skutkami do jakich one prowadzą. To dlatego powszechnie w zadziwiający sposób przymyka się zadziwiająco łaskawe OKO na zgłaszanie, rejestrowanie, gromadzenie i informowanie społeczeństw o NOP-ach, ogromną i nadal stale przyrastającą liczbę dzieci autystycznych, z ADHD, chorobach nerwowo-mięśniowych, SM, o zadziwiająco proporcjonalnym do ilości szczepień obniżonym ilorazie inteligencji, a intratny biznes szczepionkowy i polegający na dozgonnym leczeniu wyłącznie skutków ww. przyczyn doskonale się kręci, dając się bezprzykładnie wymądrzać i naturalnie dobrze zarobić wszystkim jaśnie pousadzanym, dyplomowanym specjalistom, urzędnikom żyjących na krzywdzie w ten sposób manipulowanych dzieci i ich rodziców.
  Tymczasem można w prosty sposób przerwać łańcuch przyczynowo skutkowy długotrwale prowadzący do bardzo poważnych chorób badając sekrecje i wzajemną niezgodność grup krwi oraz maksymalnie ograniczając czas spędzony wspólnie osób wzajemnie wrażliwych o niezgodnych typach krwi...
  Z tego prosty wniosek, że nie tylko języki ludziom pomieszano !

  OdpowiedzUsuń
 4. Qrde blade zaloz wlasnego bloga i nie zasmiecaj Panu Romanowi jego ważnych przekazów. Twoje komentarze nijak sie maja do artykułów autora. Wrecz uprawiasz tu wlasny blog w komentarzach.q

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli by to p. Nachtowi by to przeszkadzało - dawno by był z tym porządek. Ja tam lubię czytać te komentarze.

   Usuń
 5. Jest poranek słońcem spokoju ... Chłodem poruszenie życia ... Upał nadciąga myśli czystej ... Prawo wymaga ...czynu sprawiedliwego czasem ...niepodległością polską...not.SAD

  OdpowiedzUsuń